USE="apache2 mysql" emerge -av webmin

emerge -av mysql

emerge -av memcached
USE="apache2 curl exif gd mbstring  mysql posix simplexml xml memcached eaccelerator" emerge -av php
emerge -av pecl_memcache
emerge proftpd